ไก่ชนออนไลน์
25 พฤษภาคม 2567

สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

 1. บรรดารูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ เสียง รวมทั้งเนื้อหาข้อมูล (Content) และส่วนประกอบ (Element) ใดๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบน www.Kaichononline.com ซึ่งเป็นผลงานอันมีลิขสิทธิ รวมทั้ง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว หรือสิทธิในลักษณะเดียวกัน เป็นสิทธิและเป็นทรัพย์สินทางปัญญาโดยชอบด้วยกฎหมายของ Kaichononline.com  แต่เพียงผู้เดียว โดยเป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องของไทย
   
 2. ห้าม ทำซ้ำ คัดลอก ลอกเลียน ดัดแปลง ปลอมแปลง จัดเผยแพร่ จำหน่าย ให้เช่า เข้าครอบครอง เรียกดึงข้อมูล บันทึก ส่งผ่าน หรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญาของ Kaichononline.com โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจาก Kaichononline.com  หรือโดยก่อให้เกิดความเสียหายแก่ Kaichononline.com มิฉะนั้น จะเป็นการกระทำความผิดทางอาญา ซึ่งต้องได้รับโทษ ตามพระราชบัญญัติทรัพย์สินทางปัญญาฯ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaichononline.com ซึ่ง Kaichononline.com สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
   
 3. กรณีที่ท่านกระทำละเมิดต่อ Kaichononline.com ท่านมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaichononline.com ตามอัตราความเสียหายที่ประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว 500 บาท ต่อ Post หรือ 500 บาท ต่อ User Account หรือ 50 บาท ต่อ Server Request ต่อวัน หรือ 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่รวมค่าเสียหายส่วนอื่นๆ ที่ Kaichononline.com มีสิทธิเรียกร้องอีกต่างหาก

 

สิทธิในระบบและข้อมูลคอมพิวเตอร์

 1. ระบบ Kaichononline.com เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมีไว้สำหรับความมั่นคงและปลอดภัยของระบบ Kaichononline.com อันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
 2. ห้าม เข้าถึงระบบ Kaichononline.com โดยมิชอบ  หรือเปิดเผยมาตรการป้องกันระบบ Kaichononline.com หรือระงับ/ชะลอ/ขัดขวางการทำงานของระบบ Kaichononline.com หรือดักรับ/ทำให้เสียหาย/ทำลาย/แก้ไข/เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติมข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยปกปิดปลอมแปลงแหล่งที่มา หรือนำข้อมูลปลอม/เท็จ/ผิดกฎหมาย/ลามกเข้าสู่ระบบ Kaichononline.com
   
 3. ห้าม ใช้หรือจัดทำ Software หรือกระทำการใดที่ Interact หรือ Interoperate กับระบบ Kaichononline.com เช่น Download, Upload, Post, Flag, Emailing, Search เป็นต้น โดยมิชอบ เว้นแต่กรณีที่ใช้ Web Browsers หรือ Software โดยทั่วไป ที่ได้รับอนุญาตจาก Kaichononline.com
   
 4.  ห้าม Robots, Phishing, Spiders, Scripts, Scrapers, Crawlers, Spam Posting หรือกระทำการอันมีลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าวิธีการใดๆ กับระบบ Kaichononline.com ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่พึงประสงค์
   
 5. ห้าม รวบรวมข้อมูลผู้ใช้บริการ และหรือข้อมูลช่องทางการติดต่อผู้ใช้บริการของระบบ Kaichononline.com 

  กรณีตาม 2. ถึง 5. ข้างต้นเป็นการกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกทั้งเป็นการกระทำละเมิดต่อ Kaichononline.com ซึ่ง Kaichononline.com สงวนสิทธิในการยับยั้งการกระทำของท่านในทันที และดำเนินการทางกฎหมายต่อท่านอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น โดยท่านจะมีความรับผิดที่ต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อ Kaichononline.com ตามอัตราความเสียหายที่ประเมินอย่างสมเหตุสมผลแล้ว 500 บาท ต่อ Post หรือ 500 บาท ต่อ User Account หรือ 50 บาท ต่อ Server Request ต่อวัน หรือ 500,000 บาท ต่อวัน ทั้งนี้ แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า โดยไม่ถือเป็นค่าเสียหายในเชิงลงโทษ และไม่รวมค่าเสียหายส่วนอื่นๆ ที่ Kaichononline.com มีสิทธิเรียกร้องอีกต่างหาก

 

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับเนื้อหาข้อมูล (Content)

 1. เนื้อหาข้อมูลใน www.Kaichononline.com ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล โดย Kaichononline.com ทำหน้าที่ รวบรวมประกอบเนื้อหาข้อมูลเข้าด้วยกัน และจัดพื้นที่แสดงเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลดังกล่าว เพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการเท่านั้น Kaichononline.com จึงไม่รับรองว่า บรรดาเนื้อหาข้อมูลที่ปรากฏผ่าน www.Kaichononline.com จะถูกต้อง สมบูรณ์ ปราศจากข้อบกพร่องเสียหาย หรือสมประโยชน์ใดเป็นการเฉพาะ โดย Kaichononline.com ไม่สามารถตรวจสอบ หรือทราบถึงรายละเอียดและแหล่งที่มา ของเนื้อหาข้อมูลทั้งหมด ทั้ง Kaichononline.com ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล และ Kaichononline.com ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการของ www.Kaichononline.com ดังนั้น หากเนื้อหาข้อมูลดังกล่าวไม่ชอบด้วยกรณีใด ก่อให้เกิดความเสียหายใด และไม่ว่าต่อบุคคลใดก็ตาม ย่อมไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ Kaichononline.com
   
 2. เพื่อความปลอดภัย และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบริการผ่าน Kaichononline.com ท่านตกลงว่า ท่านจะไม่ส่งหรือนำ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว ข้อความ หรือข้อมูลใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นภัยต่อความมั่นคง เป็นอันตราย เป็นความลับ เป็นข้อมูลปลอมหรือเป็นเท็จ เป็นข้อมูลอันล่วงละเมิดสิทธิใดๆ ของบุคคลอื่น หรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ Kaichononline.com หรือบุคคลอื่น หรือเป็นข้อมูลไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ มาเผยแพร่ผ่าน www.Kaichononline.com
   
 3. หากปรากฏว่า มีการส่งหรือนำเนื้อหาข้อมูลที่มีลักษณะขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม หรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น หรือมีเหตุสงสัยว่าเนื้อหาข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องตามความในข้อข้างต้น หรือในกรณีมีเหตุอันสมควร Kaichononline.com สงวนสิทธิในการลบ ระงับ เนื้อหาข้อมูลใดๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และโดยไม่มีความรับผิดในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น

 

ข้อสงวนสิทธิเกี่ยวกับธุรกรรมการซื้อขาย

 1. การให้บริการในระบบ  Kaichononline.com  เป็นการเปิดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้บริการผ่าน www.Kaichononline.com เพื่อช่วยเป็นสื่อกลางด้วยการจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลหรือผู้ขายสามารถประกาศขายสินค้า และผู้ซื้อสามารถเลือกชมสินค้า แล้วติดต่อซื้อขายสินค้ากันเองอย่างอิสระด้วยความพึงพอใจ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ซึ่ง Kaichononline.com มิได้มีส่วนในธุรกรรมการซื้อขาย หรือการจัดจำหน่าย สินค้า/บริการ ตามที่ได้ลงประกาศผ่าน www.Kaichononline.com ระหว่างผู้ใช้บริการ กับทั้งมิได้มีส่วนในธุรกรรมทางการเงินระหว่างผู้ใช้บริการดังกล่าวแต่อย่างใด
   
 2. สินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ใน www.Kaichononline.com ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูลเท่านั้น โดย Kaichononline.com ไม่ใช่ตัวแทน หุ้นส่วน หรือมีนิติสัมพันธ์ใดๆ กับผู้ใช้บริการเจ้าของข้อมูล และ  Kaichononline.com ไม่ได้รับค่าตอบแทนในการให้บริการของ www.Kaichononline.com ดังนั้น  Kaichononline.com จึงไม่รับรอง ไม่รับประกัน และไม่รับผิด ต่อสินค้า/บริการ รวมทั้งประกาศขายสินค้า/บริการ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับธุรกรรม การส่งมอบ การชำระหนี้ คุณภาพ ปริมาณ ราคา ระยะเวลา ซึ่งเจ้าของข้อมูลต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น โดยไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ต่อ Kaichononline.com ไม่ว่าในกรณีใด หรือความเสียหายใดก็ตาม
   
 3. ผู้ใช้บริการต้องใช้วิจารณญาณและความระมัดระวังในการเลือกสินค้า/บริการ ติดต่อซื้อขาย หรือกระทำธุรกรรมต่างๆ ด้วยตนเอง โดย Kaichononline.com จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการให้ข้อมูลและช่วยเหลือ โดยใช้ระบบที่ได้มาตรฐานระดับสากลของการให้บริการพื้นที่ประกาศซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลและช่วยเหลือดังกล่าว ไม่ถือเป็นข้อผูกพันให้  Kaichononline.com ต้องร่วมรับผิดหรือรับผิดแทนบุคคลใดทั้งสิ้น

 

** การสมัครสมาชิก การใช้บริการ การเยี่ยมชม www.Kaichononline.com เป็นการแสดงเจตนายอมรับที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมทั้งกฎ และข้อจำกัดการใช้บริการของ Kaichononline.com ทุกประการอย่างต่อเนื่อง

เรื่องที่คุณอาจสนใจ

รับข่าวสารเพิ่มเติม